ΔΟΕ - Οριστική ημερήσια διάταξη 93ης Γενικής Συνέλευσης

Published by uploader1 on Πέμ, 05/23/2024 - 20:57
Περίληψη ανάρτησης: 

Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34, 37, 38, 40 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., καλούμε τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων - Μελών της, στην 93η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου, στις 26, 27, 28 και 29 Ιουνίου 2024, στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκεται σ’ αυτή το ½ του συνόλου των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Δ.Ο.Ε., ανεξάρτητα από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντες. Σας αποστέλλουμε την οριστική Η.Δ. και τις εισηγήσεις επί των θεμάτων της, που διαμορφώθηκαν με απόφαση του  Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.